SEO
PROJEKT ROZVOJ

Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu realizovala od 1.5.2010 do 30.4.2013 projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného z ESF.

Projekt nazvaný „Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy“ nabízel dětským domovům řadu aktivit pro žáky i pedagogické pracovníky.

Cílem projektu bylo podpořit dětské domovy v úsilí zmírnit znevýhodnění dětí a zvýšit šance těchto dětí a mladých lidí na úspěšné začlenění do společnosti. Snažili jsme se o to prostřednictvím bezplatných vzdělávacích a rozvojových aktivit určených pro klienty i pracovníky domovů. "


AKTIVITY, NABÍZENÉ V RÁMCI PROJEKTU:

1. KOMUNITNÍ AKCE

Volnočasové, kulturní, sportovní či tematické akce, které připravovali a zpravidla o víkendu pořádali dobrovolníci a pracovníci z Rozmarýny, děti a pra Cílem byla podpora spolupráce dětského domova s obcí, aktivního trávení volného času a začleňování do společnosti.

Příklad komunitní akce
DD si vybral z nabídky akcí: karneval, amatérské divadelní vystoupení, výroba papírových draků. Lektoři a dobrovolníci Rozmarýny vždy během několika setkání připravili ve spolupráci s dětmi, vychovateli či místním sdružením akci, na kterou byla pozvána široká veřejnost. Děti tak mohly prožít smysluplně strávené odpoledne v neformálním kontaktu s vrstevníky, sousedy a lektory, veřejnost měla možnost lépe poznat život v domově.

Výstupy z komunitních akcí

Kvantitativní výstupy:
Počet podpořených osob - žáků - celkem 735 účastí
(Počet podpořených osob - pracovníků ÚV není vykazován, neboť aktivita je primárně zaměřena na žáky.)
Počet realizovaných komunitních akcí
- celkem za první rok 11 akcí v 5 zařízeních, další 2 roky 22 akcí v 6 zařízeních
- celkem za 3 roky 33 komunitních akcí
Počet zasažených zařízení - celkem za 3 roky 7 zařízení

Průměrný počet  zúčastněných osob na 1 akci:
- žáci ze zařízení ÚV - 22 (celkem 735 účastí)
- pracovníci ÚV - 3
- lektoři programů - 2
- lidí zvenku (dobrovolníci, návštěvníci) - 42 (celkem 1372 účastí)

2. KLUB SAMOFOR

Pravidelný klub pořádaný v dětském domově, který pro děti školního věku zajišťovala dvojice lektorů. Cílem bylo pomocí zážitkových aktivit, her a technik skupinové práce rozvíjet sociální a komunikační dovednosti dětí a vztah k sobě i k druhým.

Příklad
DD ve spolupráci s lektory Rozmarýny vytipoval vhodnou skupinu mladších dětí 10-15 let, pro kterou v zařízení vyhradil zvláštní prostor a čas. V bezpečném prostředí klubu pak lektoři u dětí podporovali rozvoj takových dovedností, jako je schopnost umět mluvit o svých potřebách, respektovat potřeby druhých lidí, umět přijmout kritiku či neúspěch, přijmout ocenění, řešit konflikt, vážit si sebe i druhých, dodržovat hranice atd.

Výstupy z Klubu Samofor

- počet proškolených osob - žáků - 127 (unikátní , jména vybraná z tabulek prezence, každé jméno jednou)
- celkový počet realizovaných jednoročních cyklů Klubu Samofor - 17
- počet vzdělávacích hodin celkem - 642 (855,8 výukových hodin)
- počet spolupracujících zařízení - 9

3. KURZ ZA SAMOSTATNOSTÍ

Kurz pomáhal mladým lidem z dětských domovů připravit se na odchod do samostatného života. Cílem bylo nejen získání klíčových znalostí ohledně práce, bydlení, financí, partnerských vztahů atd., ale především vytvoření podmínek pro uplatňování a nácvik praktických dovedností. Kurz byl založený na pravidelném setkávání a uplatňování zážitkových a interaktivních technik a umožňoval propojení s aktivitou víkendové výjezdy.

Příklad
DD aktivitu sjednal pro 8 klientů ve věku 16-18 let, u kterých bylo aktuální téma přípravy na odchod ze zařízení. Lektoři kurzu připravili úvodní setkání a výjezd s cílem vybudovat základní důvěru ve skupině. Poté realizovali pravidelná setkání, zaměřená zejména na prožitek své situace, uvědomění si svých potřeb, příležitostí a limitů s ohledem na blížící se odchod. Následovalo předávání praktických informací, nácvik dovedností (jednání s úřady, pracovní pohovor, půjčky atd.) a tréninkové návštěvy v různých organizacích (služby, úřady, zaměstnavatelé).

Výstupy z Klubu Za Samostatností

Kvantitativní výstupy:
- počet podpořených osob (žáků SPV) - 107 (unikátní, jména vybraná z tabulek prezence, každé jméno jednou)
- počet realizovaných cyklů celkem - 14 (první rok 3 skupiny, další 2 roky po 4 skupinách)
- počet setkání celkem 228
- počet vzdělávacích hodin - 456 (608 výukových hodin)
- počet zařízení - 8CO ZAPOJENÍM ZÍSKALY DĚTSKÉ DOMOVY?

Děti zapojené do projektu:
Poznaly nové lidi a způsoby trávení volného času.
Zlepšily své sociální a komunikační dovednosti, vztahy k sobě i druhým.
Připrlyt nové zážitky a zkušenosti na víkendových výjezdech.

Pracovníci zapojení do projektu:

Zúčastnili se akreditovaného vzdělávacího kurzu zaměřeného na potřeby vychovatelů.
Účastnili se supervizí podle potřeby (týmová, případová, metodická).
Vyzkoušeli si další nástroje metodické podpory (webová poradna, sborník dobré praxe atd.).
Využili možnost bavit se o své práci, sdílet zkušenosti s kolegy, získat ocenění a podporu, poznat nové možnosti řešení obtížných situací.

Dětský domov jako instituce zapojená do projektu:

Zlepšil kvalitu služeb.
Prokázal zřizovatelům úsilí o vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání a podporu začlenění do společnosti.
Získal podněty pro zavádění nových metod práce a regionální spolupráci.
Čerpal motivační finanční odměnu pro koordinátora spolupráce.


4. VÍKENDOVÉ VÝJEZDY

Víkendové výjezdy byly pořádány pro děti účastnící se projektu a spočívaly v realizaci zážitkových pobytů mimo zařízení pro výkon ústavní výchovy. Cílem těchto pobytů byla podpora samostatnosti, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a příprava na odchod ze zařízení zejména prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky. Víkendový výjezd umožňoval posílení vzájemných vztahů ve skupině a důvěry k lektorům a motivoval účastníky k aktivní spolupráci na projektu.

Příklad
Pro skupinu účastnící se kurzu Za Samostatností proběhly dva víkendové výjezdy, na začátku a ke konci školního roku. Lektoři vždy připravili program rámovaný tématy např. hledání práce, který umožnil jak trénink sociálních situací, tak prožitek a reflexi vlastních obtíží, potřeb či dovedností.

Výstupy z Víkendových výjezdů

celkový počet víkendů - 26
celkový počet dnů - 79
celkový počet vzdělávacích hodin - 659
počet zúčastněných zařízení - 7
počet podpořených osob - žáků
a) celkově se zúčastnilo 317 žáků
b) unikátní počet, každý účastník jen jednou, i když byl na několika výjezdech: 173

5. VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DĚTSKÉHO DOMOVA

Vzdělávání nabízelo tři návazné výjezdové třídenní kurzy pro pracovníky dětských domovů. Vychovatelům včetně vedení umožňilo sdílet zkušenosti s řešením náročných situací, rozvinout své dovednosti a metody práce s klienty, posílit týmovou spolupráci mezi zaměstnanci aj. Témata bylo možné dojednat podle aktuální potřeby zařízení. Kurz týmové spolupráce SES TEACHER je akreditovaný MŠMT, účastníci obdrželi osvědčení. Kurzy vedli odborní lektoři, kteří mají se vzděláváním pracovníků dětských domovů víceleté zkušenosti.

Příklad
Ve sjednané termíny proběhly tři výjezdové třídenní bloky vycházející přímo z potřeb konkrétního DD. První byl zaměřený na týmovou spolupráci pracovníků DD, druhý na možnosti řešení náročných a krizových situací a třetí na posílení motivace k práci, prevence vyhoření a využívání nástrojů profesní podpory.

Výstupy ze Vzdělávání

počet proškolených osob - pracovníků ÚV - 133
počet zúčastněných zařízení - 7
počet realizovaných běhů kurzu - 6
počet vzdělávacích dnů celkem - 54
počet hodin vzdělávání - celkem 360 hodin (480 výuk. hod.)

6. SUPERVIZE

Supervize byly představeny a realizovány v 7 dětských domovech. Pracovníci se měli možnost seznámit s různými formáty supervize, individuální i skupinové, týmové i případové, jedno setkání také bylo vyhrazeno pro supervizi řízení.

Příklad
DD měl zájem o stálou metodickou podporu při řešení obtížných situací, ale neměl prostředky ani kontakty na supervizora. Rozmarýna pomohla najít vhodného externího supervizora a v rámci projektu hradila dvouhodinové setkání každý měsíc po dobu jednoho roku.

Výstupy ze Supervize

počet realizovaných supervizí - 83 setkání - 166 hodin (221,3 výukových hod.)
počet zapojených zařízení - 7
počet zapojených pracovníků - 147

7. NÁVAZNÉ AKTIVITY

Projekt nabízel inávazné aktivity určené nejen pro zapojené domovy:
WEBOVÁ PORADNA PRO VYCHOVATELE
SBORNÍK DOBRÉ PRAXE
PODPORA SETKÁVÁNÍ A LOKÁLNÍ SPOLUPRÁCE
REGIONÁLNÍ KATALOG INSTITUCÍ atd.


Souhrnná zpráva o realizaci

K přečtení zde